PDA

Pogledajte punu verziju : Meleki=Andjelikicho
01-03-2009, 02:30 PM
Vjerovanje u meleke sastavni je i neodvojivi dio imana(islamskog vjerovanja). Meleki pripadaju višem, duhovnom redu stvari (gajb, metafizicko, nedostupno nasim culima) kao i ruh(dusa), ahiret(onaj svijet), džennetRaj) i džehennem(pakao). Zato su meleki, kao gajb, a uistinu postojeći svijet i bića, s onu stranu ljudskog znanja, iskustva, razumijevanja i poimanja. Svjedok je i garant njihovog postojanja Allah u Objavi i Poslanik u hadisu.Kuran kategorički upozorava:

"A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao."
(Kuran, en-Nisa,136.)


Da nema nikakve sumnje u postojanje meleka, jasan i nepobitan dokaz jest to što se u Kuranu u trideset i tri sure na sedamdeset pet mjesta govori o melekima i njihovim različitim funkcijama, koje im je namijenio Allah, dž.š., na nebesima i na Zemlji.
S obzirom na to da meleki pripadaju skrivenom (gajb) i čovjeku nedostupnom, a ipak istinitom i postojećem svijetu, islamska ulema isključivo na osnovu Kurana i hadisa daje samo opisnu definiciju meleka.
Otud se kaže da su meleki nevidljiva, duhovna, razumna bića koja je Allah, dž.š., stvorio od nura ili svjetlosti i odredio im posebne, velike i časne dužnosti na nebesima i na Zemlji.
Da bi te dužnosti mogli obavljati, Allah, dž.š., podario im je veliku moć, znanje i sposob¬nost. Oni nikada, za razliku od ljudi, Allahu poslušnost ne otkazuju, već Ga bez prestanka slave, veličaju, robuju Mu, pokoravaju Mu se i sve povjerene dužnosti sa zahvalnošću izvršavaju.

„I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!"
(Kuran, ez-Zumer, 75.)

Dakle, ključna i osnovna funkcija meleka u odnosu na Allaha, dž. š., jeste da Ga slave, veličaju, da svjedoče Njegovo postojanje i da Mu bez prestanka zahvaljuju.

kicho
01-03-2009, 02:31 PM
Svojstva meleka

Da su meleki stvoreni od nura (svjetlosti), svjedoči hadis koji je zabilježio Muslim: "Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od bezdimne vatre, a čovjek je stvoren od biti zemlje."
Kao duhovna bića meleki ne jedu, ne piju, ne griješe, ne razmnožavaju se, nisu ni muškog ni ženskog spola, i nikada Allahu dužnosti ne otkazuju.

Za razliku od ljudi, njima nije podarena sloboda, već su im odredene jasne i precizne funkcije u univerzumu i na Zemlji, medu ljudima. Meleki posjeduju ogromnu snagu i moć, kako bi mogli od Allaha povjerene funkcije izvršavati. Takvih osam meleka drže i čuvaju Arš. Jedan od njih - Isfrafil puhnut će u sur, prvi put da najavi kraj svijeta i života, a drugi put da najavi proživljenje i Sudnji dan. Sve znanje, moć, snaga i sposobnosti meleka u potpunosti su u funkciji izvršavanja Allahove volje.

kicho
01-03-2009, 02:36 PM
Vrste i dužnosti meleka

Svaka vrsta meleka ima svoja zaduženja. Mada ima više vrsta meleka, četverica su najpoznatiji, i oni se nazivaju veliki meleki ili el-melaiketu-l-mukarrebun. To su Džibril, Mikail, meleku-l-mevt (Azrail) i el-Munadi (Israfil).
Džibril(andejo Gabrijel) je medu melekima ono što je Kuran medu objavama i Muhammed, a.s., medu vjerovjesnicima.
Džibrilova je uloga najveća i najčasnija - spuštanje B. Objava .

Melek se Mikail, prema učenju islama, brine o svim prirodnim promjenama, kakve su: strujanje vjetra, kretanje oblaka, padanje kiše i snijega, rast bilja, nafaka stvorenja i sve što je u vezi s tim.

Meleku-l-mevt, u narodu poznat pod imenom Azrail, jest onaj melek koji, po Allahovoj volji i odredbi, rastavlja duše od tijela.

"Reci: Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije Ćete se Gospodaru svome vratiti."
(Kuran, es-Sedžde,11.)

Meleke koji ljudima uzimaju duše Allah naziva Svojim izaslanicima. Ovisno o tome kako su živjeli na ovom svijetu, ljudima će meleki, prema zasluzi, duše uzimati. Neki će ljudi tada biti udarani po obrazima, ledima; silnici će biti u smrtnim mukama, i njihove će se duše silom uzimati, a vjerničke blago i bezbolno.

El-Munadi ili Israfil jest melek koji će po Allahovoj odredbi najaviti Sudnji dan.
"I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu...- to će biti Dan oživljenja." (Kuran, Kaf, 41. i 42.)

Sa stajališta čovjeka i njegova života postoje posebni meleki Kiramen-Katibin, čija je osnovna funkcija da prate svakog čovjeka i bilježe sva ljudska djela te da ljudima donose dobre i plemenite misli, kao što mu šejtani donose zle i grešne misli.
0 načinu postojanja ovih meleka, načinu na koji oni bilježe ljudska djela te o sredstvima kojima se služe i knjigama u koje sve bilježe mi ništa ne znamo, ali u to, na osnovu Kurana, duboko vjerujemo.

Ovi meleki na desnom ramenu upisuju dobra, a na lijevom loša djela.
Posebnu ulogu imaju meleki sualdžije - Munkir i Nekir, koji čovjeka u kaburu(grobu) pitaju neka osnovna i bitna pitanja vjere, a to su: ko ti je Bog? ko ti je Poslanik? koja ti je Knjiga? kako ti se zove vjera? šta ti je kibla? i ko su ti po vjeri braća i sestre?

"Kada se čovjek položi ugrob i od njega podu njegovi drugovi, on čuje klepet njihove obuće. Tad mu dođu dva meleka, posade ga i ispituju. Ako kafiri i mušrici na sva postavljena pitanja odgovore ne znam i ne shvaćam ništa, bit će udareni željeznim čekićem, pa će tako jako kriknuti da će to svi čuti oko njih, osim ljudi i džina."
(Buharija i Muslim)

Nevjerovati u djelovanje meleka u prirodi znači smatrati prirodu pustom, mrtvom, pukom materijom i objektom čovjekovog osvajanja i uništavanja. Nevjerovati u meleke koji prate čovjeka i spuštaju mu dobre, lijepe i plemenite misli znači istovremeno biti žrtva šejtana i njegovih otrovnih misli, kao i biti nemaran za bilo kakvu vrstu odgovornosti.


Meleki su zaista posebna bica, po islamskom ucenju meleki su prvi stvoreni i prvi su poceli obozavati svoga Tvorca dz.sh.
Ibn Arabi to ovako opisuje.:
Allah(Metafizicko Bice koje samo o Sebi opstoji) je bio u maglini (tajnosti, skrivenosti, tj, nije imao nikakve manifestacije, koja je tek došla do izražaja pri stvaranju pojavnog svijeta).
Nije bilo ničega (atmosfere) iznad niti ispod Njega. (Drugim riječima, nije bilo vremena niti prostora niti bilo čega stvorenog.) To je bila prva Božanska manifestacija. Svjetlo (en~Nuur) je preplavilo tu Maglinu kada se On manifestovao (otkrio jedno od svojih imena) i rekao, "Allah je Svjetlo (en~Nuur) nebesa i zemlje." Kada je Maglina obojena tim svjetlom, forme meleka (anđela) u mahnitoj ljubavi se onda pojaviše u njoj.
Ovi meleki (anđeli) su iznad svijeta prirodnih tijela, tj, u 'Alamul emr' Svijetu komande. Niti je Božanski Prijesto niti bilo koje drugo stvorenje nastalo prije njih.
Kada ih je Allah doveo u egzistenciju, On im je dao neku posebnu manifestaciju (tedželli) od koje su oni postali Nevidljivi. To Nevidljivo je duh tih formi. On im je dao tedželli u Svom imenu, Divni (el~Džemil), zbog čega su se oni izgubili u nezamislivoj ljubavi prema Njemu. Ti meleki se nikad neće oporaviti od te nezamislive preplavljujuće ljubavi.

Prema tome, ovo je prvo stanje manifestacije - energija u stalnom pokretu prouzrokovanom od manifestacije Esencijalnog Svjetla (en~Nuur). Svjetlo Esencije je blistava energija tolike jačine da može planine u prah pretvoriti. (7:143) Njen inenzitet se ne može pojmiti. To svjetlo je stvorilo te prve vrstu meleka (anđela)- To je čista energija u stalnom pokretu. Oni su nevidljivi i percepciji nedokučivi, isto tako nije moguće vidjeti ni djeliće koji sačinjavaju materijalni svijet.Mi vidimo samo njihove tragove u mjehurić-komorama. Šejh Muhammed Ibn el~Habib kaže,

Atributi Moje esencije (zata) su bili unutra skriveni te su se manifestovali (otkrili) u efekt (tragove).

To je vrlo jasno i jednostavno, pa ipak ljudi u ovom društvu lakše prihvataju koncept quantum teorije i fiziku visoke energije nego koncept meleka (anđela) i slova. To je zato što su krišćani uslovili takvo stanje u društvu slikovito predstavljajući meleke (anđele).
Kada čujete riječ melek (anđel) šta vam prvo padne na pamet? Slika nekog sa blaženim licem, dugom kosom, krilima, obučenog u lepršavu bijelu odoru. Meleki nisu skučeni tom formom.
Dakle, izbrišite tu uvriježenu sliku o melekima (anđelima). Ovi prvi meleki pogotovo nisu definisani ili uobličeni formom. Oni su čisto svjetlo, koje treperi od ljubavi. Oni se ne mogu pojmiti na način na koji smo mi navikli kada mislimo o melekima(anđelima).