PDA

Pogledajte punu verziju : smanjenje plata 10 %MUTHASHP
16-06-2009, 04:24 PM
Tekst nije od vjerodostojnog izvora tipa Sl. list itd........ ali nema veze, bitno je da imamo materijal za raspravu.....

navodni tekst Odluke kojom se uvode mjere "štednje" (a dijele regres, a obrazloženje za podjelu regresa je "poslovanje sa dobitkom u prošloj godini" - dok je Vlada FBiH sa budgetom duboko u deficitu, te se povodom toga morala čak zadužiti kod poslovnih banaka. WTF?????)

tekst slijedi....

INTERVENTNI ZAKON (odluka vlade FBiH /uredba sa zakonskom snagom a nije rat i parlet se može sastati/))

o platama, naknadama koje nemaju karakter plata zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova,općina, vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste i tekućim grantovimaČlan 1.

Ovim zakonom se, privremeno u periodu trajanja Stand by aranžmana Bosna i Hercegovina sa Medjunarodnim monetarnim fondom, uredjuje visina plata i naknada koje nemaju karakter plaće zaposlenih u organima uprave, sudova, tužilaštava i svim drugim institucijama i ustanova koje se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu. Federacija) kantona, gradova i općina , te plate i naknade vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste i visina tekućih grantova.


Član 2.

Sredstva za plate korisnika iz člana 1. ovog zakona koje se utvrdjuju u budžetu Federacije , kantona , općina i finansijskim planovima vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste , mogu iznositi mjesečno maksimalno u visini isplaćenih sredstava za plaće za decembar 2008. godine , umanjene za 10%.

Sredstva za naknada za ishranu za vrijeme rada ( u daljem tekstu :topli obrok) mogu mjesečno iznositi do 1% od prosječne plate isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Sredstva za naknada za regres za godišnji odmor mogu iznositi 50% prosječne plate isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Sredstva za ostale naknade koje su propisane zakonima ili Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće („Službene novineFederacije BiH“, br. 34/04,56/04, 68/05,33/06 i 75/07), mogu iznositi u visini isplaćenih za decembar 2008. godine, umanjene za 10%.

Član 3.


Obustavljaju se isplate naknada za rad u komisijama, koje obrazuju organi iz člana 1. ovog zakona, osim naknada za rad u komisiojama koje su obrazovane temeljem posebnih zakona koje mogu iznositi mjesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine umanjene za 10%.

Obustavljaju se isplate naknada za rad po ugovoru o djelu, osim naknada u oblasti obrazovanja koje mogu iznositi mjhesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine umanjene za 10%.

Obustavljaju se isplate naknada za prekovremeni rad , osim ako prekovremeni rad nije zakonska obaveza i iste mogu iznositi mjesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine, umanjene za 10%.

Član 4.

Visina tekućih grantova pojedincima koji se isplaćuju iz budžeta Federacije i kantona , a koji se odnose na ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja, mogu iznositi maksimalno mjesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine , umanjene za 10%.

Član 5.

Visina tekućih grantova za lica sa invaliditetom- neratni invalidi koji se isplaćuju iz budžeta Federacije mogu iznositi mjesečno maksimalno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine , umanjene za 10%.

Član 6.

Visina tekućeg granta za vojne penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima koji se isplaćuje iz

iz budžeta Federacije mogu iznositi maksimalno mjesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine , umanjene za 10%.

Član 7.

Visina tekućeg granta za civilne žrtve rata koji se isplaćuje iz budžeta Federacije može iznositi maksimalno mjesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godine , umanjene za 10%.

Član 8.

Visina tekućih grantova utvrdjena kantonalnim zakonima i drugim propisima, te propisima koje donose kantonalne vlade i ministarstva , koji se isplaćuju iz kantonalnih budžeta mogu iznositi maksimalno mjesečno u visini isplaćenih za decembar 2008. godini , umanjeni za 10%.

Član 9.

Rashodi za ostalu tekuću potrošnju - transferi neprofitnim organizacijama, ostali transferi, kapitalni grantovi pojedincima i tekuća rezerva smanjuju se do nivoa utvrdjenog Stand by aranžmanom.

Član 10.

Odredbe člana 2.st.2, 3. i 4. i člana 3. . ovog zakona odnose se i na preduzeća sa većinskim državnim kapitalom.

Član 11.

U slučaju da su odredbe zakona i drugih propisa i ugovora ( općeg i granskih i kolektivnih ugovora ) kojima su regulirana prava na plate,naknade i tekuće grantove u suprotnosti sa odredbama ovog zakona , primjenjivati će se odredbe ovog zakona.

Član 12.

Korisniku javnih prihoda koji ne osigura provodjenje ovog zakona bit će umanjeni prihodi od indirektnih poreza koji se rasporedjuju u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine federacije BiH“.br. 22/06,43/06,43/08 i /09).

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a primjenjivat će se od fiskalne 2009. godine..

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV

Ustavni temelj za donošenje ovog zakona sadržan je u članu III. 1.c) prema kojem je u isključivoj nadležnosti Federacije BiH donošenje propisa o finacijama i financijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije. Prema Ustavu Federacije BiH, kantoni nisu nadležni za fiskalnu politiku, ali su nadležni za donošenje propisa o oporezivanju. Materija koja je predmet ovog zakona isključivo je fiskalna politika.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Globalna finansijaka i ekonomska kriza ostavlja trag i na ekonomiju Bosne i Hercegovine izazivajući zabrinutost za makroekonomsku stabilnost i dugoročnije perspektive. Vlasti u Bosni i Hercegovini već su poduzele mjere za suzbijenje uticaja krize kako na ekonomiju i finansijski sektor tako i u sferi javnih finansija. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, Centralna banka, Vlada Federacije i Vlada Republike, donosile su i poduzimale mjere na očuvanju stabilnosti finansijskog sektora ( centalna banka oslobadjala je dio obaveznih rezervi banaka smanjujući u više navrata stopu obaveznih rezervi, povećana je visina osiguranih depozita gradjana sa 7.500 KM na 20.000 KM) kao i mjere u ograničavanju rashoda budžeta na svim nivoima vlasti.

Od kraja 2008. godine federalni i kantonalni predsjednici vlada i ministri finansija kontinuirano su dogovarali mjere kako bi se osigurala uravnoteženost svih budžeta. Ostvareni deficit federalnog budžeta za 2008. godinu od oko 300 miliona KM morao je biti saniran kreditnim zaduženjem kod komercijalnih banaka po tržišnim kamatnim stopama i bio je najbolji indikator da 2009. godina mora biti temeljena na realnim izvorima. Pad prihoda od indirektnih poreza koji su zajednički prihod budžeta svih nivoa u BiH, a time i u Federqaciji BiH bio je očekivan posebno poslije potpisivanja SAA sporazuma sa EU u skladu sa kojim se smanjuju carinske stope na uvoz robe iz zemalja EU.Medjutim globalna kriza uticala je na njihov drastičniji pad. Smanjenje uvoza i pad domaće potrošnje uticali su i na pad prihoda od PDV-a.

Kao najznačajniji dogovoreni cilj u FBiH je onaj koji se odnosi na smanjenje naknada koje nemaju karakter plata , te visinu plata administracije u FBiH , kantonima, gradovima, općinama i vanbudžetskim fondovima.

Opća je ocjena da postojeći resursi nisu dovoljni da bi se osigurala stabilnost i makroekonomska održivost, tako da su otvoreni pregovori sa medjunarodnim finansijskim instituicijama , prije svega sa Medjunarodnim monetarnim fondom, za pružanje finansijske podrške pod povoljnim ( koncesualnim uvjetima).Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine postiglo je sa MMF-om Stand by aranžman na period od tri godine u visini od 1.2 milijardi KM.

Sporazumom su postavljeni uvjeti za sve nivoe vlasti koji moraju biti ispunjeni prije nego Odbor izvršnih direktora MMF-a krajem juna odobri ovaj sporazum.

Medju najznačajnijim uvjetima su:

* Donošenje novog Zakona o akcizama u BiH, koji treba osigurati dodatne prihode od indirektnih poreza za oko 160 miliona KM ukupno,
* Usvajanje rebalansa entitetskih i klantonalnih budžeta za 2009. godinu kojima će se osigurati uštede na tekućoj javnoj potrošnji i to: za FBiH konsolidirano 414 miliona KM, za Republiku konsolidirano 146 miliona KM i Brčko Distrikt BiH 10 miliona KM.
* Usvajanje fiskalnog balansa za 2010. godinu od strane Fiskalnog vijeća,
* Usvajanje programa štednje u državnom budžetu za 2009. godinu u visini od 40 miliona KM od strane Vijeća ministara.Ispunjavanjem postavljenih uvjeta postiže se smanjenje ukupnog fiskalnog deficita u BiH sa 8% na 5% i isti mora biti pokriven sredstvima medjunarodnih finansijskih institucija ( IMF, WB, EC).

III OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ČLANOVA ZAKONA

Član 1.

Ovim članom propisuje sa da se privremeno, u periodu važenja Stand by aranžmana sa IMF-om, ovim zakonom uredjuje visina plata, naknada koje nemaju karakter plata , te visina tekućih grantova,za sve nivoe vlasti u Fedeeraciji BiH što uključuje Federaciju, kantone, općiner i vanbudžetske fondove.

Član 2.

Ovim članom propisuju se ograničenja visine:

* plata koje se isplaćuju iz budžeta ili koje isplaćuju vanbudžetski fondovi koje mogu iznositi do nivoa isplaćenih plata za decembar 2008. godine umanjene za 10%,
* naknade za topli obrok koja može iznosti dnevno maksimalno 1% prosječne plate isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku,
* naknade za regres koja može iznositi 50% prosječne plate u Federaciji
* sve ostale naknade mogu iznositi maksimalno u visini isplaćenih za decembru 2008. godine umanjene za 10%.Član 3.

Isplata naknada za rad u komisijama, naknade po osnovu ugovora o djelu te naknada za prekovremeni rad u skladu sa ovim članom obustalja se.

Član 4.do 9.

Ovim članovima ograničava se visina naknada za:

* ratne vojne invalide
* dobitnike ratnih priznanja
* neratne invalide
* vojene penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima
* civilne žrtve rata

tako da mogu iznositi u visini isplaćenih za decembar 2008. godine umanjene za 10%.

Najveće umanjenje odnosu se na rashode za ostalu tekuću potrošnju koje valja uskladjivati do mogućeg ostvarenja prihoda.

Član 10.

Imajući u vidu da ovaj zakon ima ograničeno trajanje ( u periodu trajanja Stand by aranžmana) predloženo rješenje člana 8. ovog zakona osigurava dosljedno provodjenje svih isplata iz budžeta FBiH, kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova u visini propisanoj ovim zakonom a ne nekim drugim propisom , bilo da se radi o drugim zakonima ili uredbama.

Član 11.

Obaveza praćenja javne potrošnje u skladu sa dogovorenim okvirom vaćži za sve nivoe vlasti u BiH. Kako je Federacija najsloženije organizirana, za federalnu vladu neophodno je propisati način na koji može osigurati potpunu kontrolu konsolidirane potrošnje, zbog čega je u članu 10. propisana kaznena odredba prema kojoj će korisniku prihoda koji ne osigura provodjenje ovog zakona biti umanjeni prihodi od indirektnih poreza koji se rasporedjuju u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Fedeaciji BiH.

nikolamaric
16-06-2009, 06:50 PM
smanjuju plate za 20%

MUTHASHP
16-06-2009, 08:00 PM
smanjuju plate za 20%

hajde ti to ipak objasni?

ApostiLLe
16-06-2009, 11:04 PM
rezi hebenu administraciju budzetlije i ostale koji ne prozivode vec rade u drzavnim sluzbama itd....

ja bi im 50% skresao treba jacati privredu industriju prozvodnju bez toga smo nula...

kasda
17-06-2009, 01:45 AM
Treba komplet parlament pobiti ... i ukinuti kantone. Jebote imamo 10 drzava u jednom entitetu. Plus drzava na nivou entiteta. Pa za svaku mini-drzavicu ... vozaci, savjetnike , pot-pomocnike ministara i to minimalno dva da mogu rotirati po nacionalnoj osnovi ...

Izgleda ce da se obistiniti moje crne prognoze da ce biti NETO plate 1 KM mjesecno .... posto ce rashodi biti jednaki svim porezima. Mjesecna pretplata parking, porez na dohodak, porez na plate, PDV, takse, otplacivanje kredita, .... zavrsit cemo kao u nadrealistima u satorima pored rijeke.

Prosle godine je bilo izglasavanje plata parlamentarcima za 100%

jaa
17-06-2009, 05:46 PM
Ovo je samo još jedan dokaz licemjerja "mase bosanske inteligencije".Tek kad su udarili direkt na plate birokratije i nehljebara sa državnih jasala,onda se kobajagi bune nešto.A sve do sad su mirno gledali kako privreda propada,kako krade ko šta stigne i niko ništa,oni su bili sretni sa svojom komadićima državne "gurabije".A za probleme radnika,boraca,invalida su imali neke druge oči,neke druge aršine,jer to se,zaboga,njih nije doticalo.
Sad se piše neka nova "jazija",bojim se ponovo preko leđa sirotinje!

ApostiLLe
17-06-2009, 05:50 PM
Treba komplet parlament pobiti ... i ukinuti kantone. Jebote imamo 10 drzava u jednom entitetu. Plus drzava na nivou entiteta. Pa za svaku mini-drzavicu ... vozaci, savjetnike , pot-pomocnike ministara i to minimalno dva da mogu rotirati po nacionalnoj osnovi ...

zaboravio si 10 savjetnika za svakog ja mislim da imaju oni sto im pomazu kad su u wc-u...
Slazem se administracija trosi velike sume novca
od kraja rata smo u kreditima zbog toga dizu se krediti novi ovaj narod to oplacuje....nije problem stici ce pare od MMF a ko ce taj kredit vratiti mi naravno gradjani a jednom kad udare neke poreze to vise niko ne vraca
zamislite da nam je drzava normalana da imamo samo drzavnu vlast da nema FBIH kakva bi drzava bila...mislim da bi davno bili na putu za EU sa bijelim šengenom i nekim normalnim zivotom kad bi se onaj sav narod zaposlio u privredu tj industriju poljoprivredu itd


Treba rusiti hitno vladu citave drzave ovo treba iskoristiti
placamo
17% pdv-a gdje je novac
10% porez na plate
10% manje plate
10% neke sitne .ebanije
50% daš drzavi gdje su te pare majku im

10% nize za onog sa 400 KM platom i 10% nize za onog sa 8000 KM platom
sto nije 5% za ove sa nizim a 15% za one sa visim platama

kasda
18-06-2009, 06:59 PM
Ovako to ide matematika 8)

politicari Vs. gradjani
3000 KM Vs. 1000 KM / prosle godine povecanje za politicare za 100%
6000 KM Vs. 1000 KM / ove godine 10% porez na dohodak
6000 KM Vs. 900 KM / ugodi MMF-u jer politicari moraju trositi 10%
5400 KM Vs. 810 KM / kada se dobije kredit od MMF-a ... ako investicije ne prodju kako treba tj. zarada od ulozenog ..opet ide novi porez ...

Sedin_
19-06-2009, 07:13 PM
smanjenje al malo sutra jer ako se sjecate prije ove krize ministri su sebi povecali benificije za 10% tako da oni nista i ne gube, al jadni narod opet placa cijenu

zvrk
19-06-2009, 07:15 PM
veli administracija napredne nam drzave da ce strajkat ako ovo krene u relizaciju
narod veli: neka ce, nek vide i oni kako je, nemaju se za sta buniti...
belaj je sto pola drzave radi u administraciji pa bi strajk i protesti mogli biti veceg obima ;)

MissIndulgence
20-06-2009, 02:34 AM
Ovo je odlicno. Ja bi volila da se plate smanje za 50%. Volila bi cak da pocnu masovno otpustat, da salju racune za internet, struju, vodu, mnogo vece nego sto smo mi uistinu potrosili, da ti za ispite traze oko 5000km, da ti lopovi svaki dan na ulici kradu novcanik, samo da vidim sta jos treba da se desi da se narod napokon probudi, i da ne sute i trpe.
Ovoj drzavi je potreban jedan pravi gradjanski neposluh. Neposluh u smislu da sve bukvalno prestane da radi, da ljudi odbijaju otici na posao, da odbijaju placati racune, da u potpunosti obustave rad drzave. Stavljam ruku u vatru da bi doslo do itekakvog poboljsanja. Ali dzaba sva ova prica kad cemo sutra zaboraviti da smo juce drzavi j... sve po spisku na ovoj temi.

MUTHASHP
30-07-2009, 04:58 PM
Odobrenje Doma naroda
Usvojen - izglasan tzv. interventni zakon u FBiH
Nedugo po odobravanju rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je usvajajući većinom glasova na današnjoj sjednici u Sarajevu zakon kojim se najavljuju budžetske uštede u davanjima za plaće i naknade javnoj upravi.
Ovaj tekst službenog naziva Zakon o načinu ostvarenja ušteda u FBiH, a neslužbenog 'interventni zakon', propisuje umanjenje za 10 posto ukupnih suma koje se budžetskim korisnicima izdvajaju za plaće i druge naknade te prethodno vraćanje tih suma na nivo iz decembra prošle godine.

Zakon je jedan od načina za uštede u javnoj potrošnji na kojima insistira Međunarodni monetarni fond (MMF) i jučer je odobren većinom glasova i u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta.

U ova dva dana u Parlamentu je razmatran u paketu s rebalansom ovogodišnjeg entitetskog budžeta kojim su, osim ušteda u davanjima za plaće, planirana umanjenja u mnogim stavkama pa i u onim za socijalne i veteranske kategorije.

Rebalansirani budžet uvjet je da Federacija preuzme s računa Centralne banke BiH 268 miliona KM prve tranše stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s Međunarodnim monetarnim fondom.

Nakon današnjeg odobravanja rebalansa u Parlamentu, federalni dopremijer i ministar finansija Vjekoslav Bevanda nada se da će taj novac biti operativan do utorka.

Po odobravanju rebalansa i Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji, sjednica Doma naroda je nastavljena a jedna od preostalih tačaka dnevnog reda je Nacrt zakona o mladima.

-------------------------------------------------------------------------

Eto dobili smo i "interventni zakon" kao jedan od mnoštva zakona...

Prva stvar o kojoj sam razmislio je:

Lex specialis derogat legi generali - Specijalni zakon je jači u snazi od generalnog zakona

Lex posterior derogat legi priori - Zakon koji je stupio na snagu kasnije je jači u snazi od zakona koji je postojao ranije

+

Postojanje zabrane retroaktivnosti osim u slučaju javnog interesa.........

Svi Službenici i Službenice, Namještenici i Namještenice, Izabrani dužnosnici, odnosno svi !!! koji obavljaju poslove na radnom mjestu u oblasti Javne uprave dobijaju 10% manje plata i drugih naknada do daljnjeg......
(EDIT)
na stranici Parleta FBiH sam našao, ovo,
Prijedlog zakona o načinu ostvarivanja ušteda u budžetima FBiH, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i institucija čiji je osnivač FBiH – hitni postupak.


međutim i dalje stoji

Tačka "budžetskim korisnicima" me malo zabrinjava, ali vjerovatno je to povezano sa budgetskim korisnicima Javne uprave.....

Ima li neko tekst zakona službeno/neslužbenog ?. Jer nema stupanja na snagu do objave u Sl. Novinama FBiH broj: 49/09....

Milet
30-07-2009, 07:35 PM
rezi hebenu administraciju budzetlije i ostale koji ne prozivode vec rade u drzavnim sluzbama itd....

ja bi im 50% skresao treba jacati privredu industriju prozvodnju bez toga smo nula...

Odlično ZBORIŠ. Evo ti rep.

JustOne
01-08-2009, 02:13 AM
Ovo je odlicno. Ja bi volila da se plate smanje za 50%. Volila bi cak da pocnu masovno otpustat, da salju racune za internet, struju, vodu, mnogo vece nego sto smo mi uistinu potrosili, da ti za ispite traze oko 5000km, da ti lopovi svaki dan na ulici kradu novcanik, samo da vidim sta jos treba da se desi da se narod napokon probudi, i da ne sute i trpe.
Ovoj drzavi je potreban jedan pravi gradjanski neposluh. Neposluh u smislu da sve bukvalno prestane da radi, da ljudi odbijaju otici na posao, da odbijaju placati racune, da u potpunosti obustave rad drzave. Stavljam ruku u vatru da bi doslo do itekakvog poboljsanja. Ali dzaba sva ova prica kad cemo sutra zaboraviti da smo juce drzavi j... sve po spisku na ovoj temi.

Mudro zboris.

PKLATonja
05-08-2009, 12:00 AM
rezi hebenu administraciju budzetlije i ostale koji ne prozivode vec rade u drzavnim sluzbama itd....

ja bi im 50% skresao treba jacati privredu industriju prozvodnju bez toga smo nula...

Jah pa onda legendo ti sebi rukom pise hebenu gradjevinsku, projekat gradnje novih zgrada, vodovoda, kanalizacije, puteva, otvaranje fabrika. Al bolje je i ovih 10%, nego da ne bude plate u oktobru,novembru i decembru, sta ti imas od tih deset posto kad nemas nikako plate.

southern
05-08-2009, 11:29 AM
Jah pa onda legendo ti sebi rukom pise hebenu gradjevinsku, projekat gradnje novih zgrada, vodovoda, kanalizacije, puteva, otvaranje fabrika. Al bolje je i ovih 10%, nego da ne bude plate u oktobru,novembru i decembru, sta ti imas od tih deset posto kad nemas nikako plate.

A ko je kriv za tu situaciju?
Radnici koji crnce ko' mravi za mizerne naknade,i trpe pred svake izbore raznorazna smanjenja plata,nova oporezivanja......ili nasi lopovi ,koji bi,kad bi prodali sve automobile iz svojih voznih parkova,mogli isplacivati normalne plate do kraja godine,a ne samo za 3 sporna mjeseca?

Zasto da se njima poveca za oko 1500 km(koliko sma cula da traze),a ostalima da se smanji za 10 %?
Nije ti mnogo 10% ?A gdje je jos onaj procenat za porez,pa PDV,pa dodatni PDV,pa neka glupa poskupljenja,izmisljena radi navodne krize?
To vise nije 10 %,vec prelazi 60 %,koliko obicnom radniku ostaje kad jos poplaca sve racune?

PKLATonja
05-08-2009, 03:48 PM
A ko je kriv za tu situaciju?
Radnici koji crnce ko' mravi za mizerne naknade,i trpe pred svake izbore raznorazna smanjenja plata,nova oporezivanja......ili nasi lopovi ,koji bi,kad bi prodali sve automobile iz svojih voznih parkova,mogli isplacivati normalne plate do kraja godine,a ne samo za 3 sporna mjeseca?

Zasto da se njima poveca za oko 1500 km(koliko sma cula da traze),a ostalima da se smanji za 10 %?
Nije ti mnogo 10% ?A gdje je jos onaj procenat za porez,pa PDV,pa dodatni PDV,pa neka glupa poskupljenja,izmisljena radi navodne krize?
To vise nije 10 %,vec prelazi 60 %,koliko obicnom radniku ostaje kad jos poplaca sve racune?

Izvini al ti si punoljetnija od mene, tj ti si punoljetna ja nisam, ne znam da li izlazis na izbore ali ove koji sebi dizu plaze za 1500 KM, izabro ih je narod kojemu ce oni smanjit plate za 10%. I ovo se odnosi na drzavne uposlenike kojih nakon privatizacije i nije toliko, mom starom su eto smanjili platu, a tim radnicima nece bit smanjeno :D

southern
05-08-2009, 05:44 PM
U septembru slijedi smanjenje svima,a svjedok sam da narod nista ne cini kako bi zaustavio taj proces.Znaci-svi smatraju da ce umanjenje plata obicnom radniku,rijesiti cjelokupnu situaciju i izvuci nas iz krize.Ooooj,jadni narode,ma neka kazu jos samo :"Beeeeeeeeeeee",i neka bar daju do znanja mocnicima da imaju osjecaj da su ovce.Ali ne,nase jadne ovcice ni pojma nemaju o tome,idu lagano jedna za drugom-bas kao ono neke godine kad jedna po jedna na Vlasicu poskakase u provaliju,samo zato sto je to ovan predvodnik uradio.

PKLATonja
05-08-2009, 06:02 PM
U septembru slijedi smanjenje svima,a svjedok sam da narod nista ne cini kako bi zaustavio taj proces.Znaci-svi smatraju da ce umanjenje plata obicnom radniku,rijesiti cjelokupnu situaciju i izvuci nas iz krize.Ooooj,jadni narode,ma neka kazu jos samo :"Beeeeeeeeeeee",i neka bar daju do znanja mocnicima da imaju osjecaj da su ovce.Ali ne,nase jadne ovcice ni pojma nemaju o tome,idu lagano jedna za drugom-bas kao ono neke godine kad jedna po jedna na Vlasicu poskakase u provaliju,samo zato sto je to ovan predvodnik uradio.

Nece rijesiti situaciju, ali ce pomoci pri rjesavanju iste. MMF je odobrio kredit ali je imao svoje uslove ovo je bio jedan od njih, MMF nam je dao veliki kredit i samo se zele osigurati da cemo ga mi moci vratit. AL eno i po hrvatskoj smanjuju plate, smanjuju sve zivo. Mozda je to nekim tesko prihvatit al PARA NEMA :D I procitao sam ovo sto ovdje pise i nigdje nisam vidio da se navodi smanjenje svima:D

Hermina
05-08-2009, 09:07 PM
A ko je kriv za tu situaciju?
Radnici koji crnce ko' mravi za mizerne naknade,i trpe pred svake izbore raznorazna smanjenja plata,nova oporezivanja......ili nasi lopovi ,koji bi,kad bi prodali sve automobile iz svojih voznih parkova,mogli isplacivati normalne plate do kraja godine,a ne samo za 3 sporna mjeseca?

Zasto da se njima poveca za oko 1500 km(koliko sma cula da traze),a ostalima da se smanji za 10 %?
Nije ti mnogo 10% ?A gdje je jos onaj procenat za porez,pa PDV,pa dodatni PDV,pa neka glupa poskupljenja,izmisljena radi navodne krize?
To vise nije 10 %,vec prelazi 60 %,koliko obicnom radniku ostaje kad jos poplaca sve racune?

Pa da, oni sebi moraju povecati. Sta bi oni ako nemaju 10000 maraka platu? Morali bi jadni da jedno ljeto odu u Hrvatsku na more umjesto na Jamajku, znas li ti koje je to odricanje za njih? :lol:


Nece rijesiti situaciju, ali ce pomoci pri rjesavanju iste.

Neka politicari sebi smanje platu za 10%, tolike su im plate da cemo moci da vratimo citav kredit za godinu dana. I neka vrate ono sto su nakrali, time mozemo da izgradimo Balkan i da nahranimo Afriku.

southern
05-08-2009, 10:21 PM
Nece rijesiti situaciju, ali ce pomoci pri rjesavanju iste. MMF je odobrio kredit ali je imao svoje uslove ovo je bio jedan od njih, MMF nam je dao veliki kredit i samo se zele osigurati da cemo ga mi moci vratit. AL eno i po hrvatskoj smanjuju plate, smanjuju sve zivo. Mozda je to nekim tesko prihvatit al PARA NEMA :D I procitao sam ovo sto ovdje pise i nigdje nisam vidio da se navodi smanjenje svima:D

Pa da,kredit im treba,uskoro ce izbori.
Samo me interesuje kome do djavola...ups,sorry na rjecniku,ali moram,kome moraju promovisati svoje stranke i priredjivati igranke za sela kao sto su Pode,Kljake,Mehuric(navodim samo ona sela u svojoj okolini,svi poznajete ona iz svoje),kome se moraju dovoditi polugole deracice(nikako ne pjevacice),koje nabrajaju po nekoliko sati i uzmu silnu lovu?
Zar ne bi bilo pametnije da umjesto toga naprave,recimo-azil za zivotinje,pa da se pri otvorenju istog samo navede ko je to napravio-ne treba im bolja promocija.
Ili otvoriti jos poneki dom za penzionere,koji nemaju snage da zive sami,nemaju nikoga da brine o njima,a nemaju ni dovoljno novca da sebi priuste isti?

Oooo,ljudi bi glasali za njih,itekako bi glasali.

Nego,ja se udaljih malo od teme,mada je to sve u sustini razlog smanjenja plata.
Umanjice se svim budzetskim korisnicima,prvo ce se vratiti na decembarski iznos,pa ce se taj iznos umanjiti za 10%.Kod nas,budzetski korisnici su:skolstvo,zdravtsvo,policija,sudstvo,tuzilastvo. ....
To su vec uradili mnogi privatnici,pa su prestali uplacivati osiguranja,neku mizeriju koju nazivaju platom su jos i smanjili...radnici rade samo da ne budu kod kuce.Rade i nadaju se jadni da ce biti bolje,jer da se ne nadaju-napustili bi,a da napuste,znacilo bi da su se predali sudbini(mada su se predali i ovako,samo toga jadni nisu svjesni,predali su se u ruke lihvarima i ljudozderima koji ce im oduzeti najbolje godine njihovog zivota,izrabiti ih maksimalno,a kad obole-nece se moci ni lijeciti,jer,eto,nisu cak ni osigurani).

PKLATonja
05-08-2009, 10:36 PM
Pa da,kredit im treba,uskoro ce izbori.
Samo me interesuje kome do djavola...ups,sorry na rjecniku,ali moram,kome moraju promovisati svoje stranke i priredjivati igranke za sela kao sto su Pode,Kljake,Mehuric(navodim samo ona sela u svojoj okolini,svi poznajete ona iz svoje),kome se moraju dovoditi polugole deracice(nikako ne pjevacice),koje nabrajaju po nekoliko sati i uzmu silnu lovu?
Zar ne bi bilo pametnije da umjesto toga naprave,recimo-azil za zivotinje,pa da se pri otvorenju istog samo navede ko je to napravio-ne treba im bolja promocija.
Ili otvoriti jos poneki dom za penzionere,koji nemaju snage da zive sami,nemaju nikoga da brine o njima,a nemaju ni dovoljno novca da sebi priuste isti?

Oooo,ljudi bi glasali za njih,itekako bi glasali.

Nego,ja se udaljih malo od teme,mada je to sve u sustini razlog smanjenja plata.
Umanjice se svim budzetskim korisnicima,prvo ce se vratiti na decembarski iznos,pa ce se taj iznos umanjiti za 10%.Kod nas,budzetski korisnici su:skolstvo,zdravtsvo,policija,sudstvo,tuzilastvo. ....
To su vec uradili mnogi privatnici,pa su prestali uplacivati osiguranja,neku mizeriju koju nazivaju platom su jos i smanjili...radnici rade samo da ne budu kod kuce.Rade i nadaju se jadni da ce biti bolje,jer da se ne nadaju-napustili bi,a da napuste,znacilo bi da su se predali sudbini(mada su se predali i ovako,samo toga jadni nisu svjesni,predali su se u ruke lihvarima i ljudozderima koji ce im oduzeti najbolje godine njihovog zivota,izrabiti ih maksimalno,a kad obole-nece se moci ni lijeciti,jer,eto,nisu cak ni osigurani).

Ma shvatam ja tebe southern i tvoj bijes ako ga smijem tako nazvat, posto si ocito bijesna na politicare, ali narod je narod, narodu daj janje na razanj i deracicu i on ce tebi dati svoj glas, ali kod nas je najveci probelm u izbornom zakonu, jer ti u sustini biras stranku, a stranke onda medjusobom biraju ministarstva i postavljaju ljude i ako izaberes jednu stranku ne mozes i drugu. Rado bi ja da politicari sebi smanje plate, prodaju vozni park, nahrane gladne i rijese recesiju, ali politicari nisu ljudi koji bi od sebe uzeli i dali drugim :D Radije ce oni tebi uzet i onda trebas da budes sretan jer su ti vratili to sto su ti uzeli :D

Posto sam vidio da si i ti malo skrenula s teme s politicarima i ja sam, nadam se da se modovi nece bunit, jer fkt ovo sto kod nas nazivaju demokratijom je meni vise kao partokratija :D I da rjesenje za sve to su otvorene liste :D

MUTHASHP
05-08-2009, 10:47 PM
Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLA[ENJU ZAKONA O NA^INU OSTVARIVANJA U[TEDA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

Progla{ava se Zakon o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament na sjednici Zastupni~kog doma od 29. srpnja 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 30. srpnja 2009. godine.

Broj 01-02-357/09
31. srpnja 2009. godine
Sarajevo


Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r.

ZAKON

O NA^INU OSTVARIVANJA U[TEDA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

^lanak 1.

Ovim Zakonom se privremeno, u razdoblju trajanja Stand by aran`mana Bosne i Hercegovine s Me|unarodnim monetarnim fondom, ure|uje na~in ostvarivanja u{teda u sredstvima prora~una Federacije Bosne i Hercegovine, izvanprora~unskih fondova i institucija ~iji je osniva~ Federacija Bosne i Hercegovine (direkcija, agencija, povjerenstava i sl.) koja su namijenjena za pla}e i naknade koje nemaju karakter pla}e uposlenih u tijelima uprave, sudova, tu`iteljstava, pravobraniteljstava, izabranih du`nosnika, nositelja izvr{nih du`nosti i njihovih savjetnika i svim drugim institucijama i ustanovama koje se financiraju iz prora~una Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te na~in ostvarivanja u{teda na pla}ama i naknadama izvanprora~unskih fondova, direkcija za ceste i na~in ostvarivanja u{teda teku}ih grantova i ostalih teku}ih rashoda.

Ukupna mjese~na masa sredstava u prora~unima iz stavka 1. ovoga ~lanka za pla}e, naknade koje nemaju karakter pla}a, teku}e grantove i ostale teku}e rashode iznosit }e 10% manje od ukupne mase iz mjeseca prosinca 2008. godine.

^lanak 2.

U{tede po osnovi pla}a i naknada koje nemaju karakter pla}e regulirat }e se odredbama Aneksa kolektivnih ugovora grana i djelatnosti.

U{tede po osnovama iz stavka 1. ovog ~lanka obvezno }e obuhvatiti i u{tede po osnovi pla}a i naknada koje nemaju karakter pla}a, regulirane zakonima, uredbama i drugim aktima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a odnose se na primanja du`nosnika i nositelja du`nosti u institucijama Federacije, izvanprora~unskih fondova i institucijama ~iji je osniva~ Federacija (direkcije, agencije, povjerenstva i sl.).

Kantoni, gradovi i op}ine du`ni su donijeti svoje propise o ispunjavanju uvjeta iz Stand by aran`mana.

Korisniku javnih prihoda koji ne osigura provo|enje ovoga Zakona ne}e biti omogu}eno kori{tenje sredstava za potporu prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava Stand by aran`mana.

^lanak 3.

Isplate naknada u svim povjerenstvima se obustavljaju, osim naknada za rad u povjerenstvima koja su formirana temeljem posebnih zakona, a koje mogu iznositi mjese~no u visini sredstava za te naknade ispla}ene za prosinac 2008. godine, umanjene za 10%.

Naknade za rad po ugovoru o djelu mogu iznositi maksimalno u visini ispla}enih za prosinac 2008. godine, umanjenih za 50%, osim u oblasti obrazovanja gdje mogu iznositi mjese~no u visini sredstava za te naknade ispla}ene za prosinac 2008. godine, umanjene za 10%.

^lanak 4.

Visina teku}eg granta za transfer za invalidnine i dobitnike ratnih priznanja, smanjuje se u ukupnoj masi za 10%, u odnosu na planiranu stavku u prora~unu za 2009. godinu.

Na~in ostvarivanja u{teda iz stavka 1. ovoga ~lanka utvrdit }e Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada) posebnim propisom.

Vlada je du`na uspostaviti jedinstveni registar prora~unskih korisnika svih veteranskih i socijalnih kategorija u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obveza je resornih ministarstava da do 31.12.2009. godine izvr{e sveobuhvatnu reviziju korisnika iz prethodnoga stavka.

^lanak 5.

Visina teku}ih grantova za osobe s invaliditetom - neratni invalidi koji se ispla}uju iz Prora~una Federacije iznosit }e mjese~no u visini sredstava za te naknade ispla}ene za prosinac 2008. godine, umanjene za 10%.

^lanak 6.

Visina teku}eg granta za vojne mirovine ostvarene po povoljnijim uvjetima koji se ispla}uje iz prora~una Federacije iznosit }e mjese~no u visini sredstava za te naknade ispla}ene za prosinac 2008. godine, umanjene za 10%.

^lanak 7.

Visina teku}eg granta za civilne `rtve rata koji se ispla}uje iz prora~una Federacije iznosit }e mjese~no u visini sredstava za te naknade ispla}ene za prosinac 2008. godine, umanjene za 10%.

^lanak 8.

Visina jednokratne pomo}i mo`e se ispla}ivati isklju~ivo uposlenima u slu~aju pogor{anja zdravstvenog stanja, u visini tri pla}e prosje~no ispla}ene u Federaciji.

^lanak 9.

Rashodi za ostalu teku}u potro{nju - transferi neprofitnim organizacijama, ostali transferi, kapitalni grantovi pojedincima i teku}a pri~uva, smanjuju se do razine utvr|ene Stand by aran`manom.

^lanak 10.

Odredbe zakona i drugih propisa kojima su ure|ena pitanja iz ovoga Zakona, uskladit }e se s odredbama ovoga Zakona u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

^lanak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na u{tede po osnovi pla}a i naknada koje nemaju karakter pla}a primjenjivat }e se od 1. srpnja fiskalne 2009. godine.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r.

Predsjedatelj
Zastupni~koga doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r.